...
یاد کنت مونت کریستو افتادم
به خصوص یاد آخرش و قصه‌ی رابطه‌ش با معشوقه‌ی قدیمیش بعد از اون همه سال.
همین جوری .