...
و آدم بر گور ِ حوّا چنین گفت:
با حضور حوّا، همه جا بهشت من بود.