...
این یادم رفته بود.
امروز که پیداش کردم ، خشکم زد.
یادم اومد اون خوابم رو.
و فهمیدم که تعبیر شده .. و چه دردناک تعبیر شد .. اون خواب ...

یاد خواب دیشبم افتادم.
که میترسم از اینکه تعبیر شه
که بغض میکنم و فرو میدمش و به روی خودم نمیارم.
ولی میترسم
وقتی که این mon amour رو گوش میدم
خیلی میترسم ...