...
ساکت میشم
هر روزم ساکت تر میشم
حرفام جمع میشه تو چشمام
وقتی که تنهام چشمام زیاد حرف میزنن
به سقف نگاه میکنم
از خودم میترسم.