...
وبلاگ خالی ساکت سفید بی خواننده
چقد دلم میخواد رو تنت بنویسم و بنویسم و بنویسم ...
ولی ساکت میشینم
تنت رو میخونم و میخونم و میخونم
و منتظر میمونم