...
میدانی ستاره دور است
و شب سرد.
آن روز که تو با نگاهت ستاره میچیدی،
من نگاهم به تو دوخته بود
تو آسمان را گشتی
و ستاره‌‌ ات را چیدی
سهم من از همه‌ی ستاره‌ها
تو بودی
صبح که شد
ستاره‌ها همه رفتند
و تو رفتی که ستاره‌ات را دوباره پیدا کنی
شاید تا آن گوشه‌ی دیگر دنیا که هنوز شب بود
اما من
بی‌تو
تا همیشه منتظر شب ماندم
و هر شب آسمان را به دنبال تو گشتم.
میدانی ٬
ستاره دور است
و شب سرد.