...
خلاصه ی همهی چیزایی که امشب دیدم تو این چند ساعت میشه همین یه آهنگ.