...
کلی پست که پرید
یه هو ، نمیدونمم چرا !
یه کلی رویا بود. توش تا خیلی سال بعد رفتم جلو
کلی حرف
حرفای تلخ ، حرفای قشنگ
چقد که من این خلسه رو دوست دارم
از اینا که میرسی به جایی که بعد زمان رو میتونی حذف کنی ، بعد توش آروم آروم دور شی. از هر جهتی که بخوای.
اگه یادم بمونه پستام رو دوباره مینویسم بعدا.