...
انگشتانم کند تر از ذهنم میدوند
باردارم
شاید آبستن
شاید مست