...
رنگ چشماش یادم رفته بود.
عکساش رو که نگاه میکنم می‌بینم سبز بوده.
میترسم
هنوزم من پیغمبرشم یعنی؟