...
صبح
صبحونه
تو
لحظه‌ها

چشمام رو میبندم و جنینم رو رها میکنم
تو رو در آغوش میگیرم

به ترس فکر کن
من ترسم.