...
باهاش حرف زدم
صداش عوض شده بود
دیگه سرد نبود
دیگه نمیخواد فرار کنه
ولی بازم وقت میخواد
خودشم نمیدونه البته !
دلم گرم شد
دوسم داره هنوز
دوسش دارم هنوز