...
میگه هنوزم میخوام
هنوزم دوست دارم
میگه هیچی عوض نشده
فقط یه هو ترسیدم
نشستم عقب و از دور نگاه میکنم
داره بزرگ میشه
حتی اگه بزرگ شه ٬
من دیدمش . دوسش دارم.
حتی میخوامش
اینجا .. توی دنیام .. همون دنیایی که فقط با چشمای بسته میشه دید.