...
دلم میخواد دستمو ببرم لای موهاش و محکم بگیرم بیارم نزدیک ... دلم زمزمه کردن زیر گوش میخواد ٬ طوریکه گرمی نفسی که به صورتش میخوره رو خودمم حس کنم. دلم میخواد آسمون رو نگاه کنه و صاف و سرد و ساکت دراز کشیده باشه و همه‌ی حواسش فقط به صدای آروم و خش‌داری که توی گوشش باهاش داره حرف میزنه باشه ٬ دلم میخواد با اون یکی دستمم چشماش رو ببندم و بعد دستم رو بذارم وسط سینه‌ش و آروم فشار بدم و بعد آروم نفس کشیدنش رو حس کنم ٬‌ بالا و پایین رفتن سینه‌ش رو حس کنم. دلم زمزمه کردن میخواد ٬ اعتراف کردن ...