...
احتیاط کنید
طوفان نشانه‌هایش ثابت نمی‌ماند ...