...
میگه آدم فکر خیلی چیزا رو نمیکنه ولی میشه
میگه باید اول خطا کنی بعد تجربه
میگه تابستون عروسیشه
عکساشو میارم و دوباره نگاه میکنم
از یه چیزی میترسم که نمیدونم چیه
بازم این الهام لعنتی ...