...
و دلش را در يك ني لبك چوبين
مي نوازد آرام آرام ...