...
به Emma فکر کن
به اون پرتگاهه
و به بنفشه‌های وحشی که تو سیبری لای برفا شکوفه میدن ...