...
دوباره اون تخیل کردنه که ترسناک میشه هی ... همونمه، شروع شده.