...
من میتونم.
دلمم میخواد تو رو ببرم تو همون دنیا همه چیش رو برات تعریف کنم. بیا بریم تو رویای من، خب؟ دستتو میگیرم و چشمتو میبندم و میبرمت تو قصه‌هام. میای؟