...
صدای باد میاد ... توی تاریکی شب. قدم‌های وزیدنش رو روی پوست صورتت حس میکنی و صدای علف‌هایی که توی هم میلولن و به تنت کشیده میشن .. سکوت خش دار عجیبیه.