...
و باد
باد نمی داند
بوزد ، برود ،
وزيده است يا رفته ؟ ...