...
« شماره‌ی ۷: برای دیوار‌هایی که درِآغوشت گرفته اند ... »