...
روزی یه پک مالبروی سبز! خارجی شدم رفت .. انگشتام همیشه بوی دود میده دیگه، دهنمم تلخه ! اون تیکه‌ش که فشار آدم میفته پایین و سبک میشی رو هم خیلی دوست دارم.