...
...
در کرانه‌های متروک جهان
با لبان سردم
گونه‌های باد را می‌جویم
و نام ماه را بر کتیبه‌های قبرستان.
باز می‌زند این شیپور
با مایه‌های شور
در خواب‌های شهر سنگستان