...
- عاشق منی یا عاشق دوست داشتن من؟
: عاشق عاشق بودن تو.