...
سردی دیوار آشنای چنگ‌های هر شب است ٬
و ستاره‌های آسمان ٬
از زیر خاک درخشان‌ترند .

... غولی از سنگ شکست.

« ..... دُم به کله می کوبد و شقیقه اش دو شقه می شود
بی آنکه بداند
حلقه ی آتش را
خواب دیده ست
عقرب عاشق »