...
گفته بودم میدونم تعبیر خوابم چیه ... فقط فکر نمی‌کردم به این زودی ...
تعبیر شد.