...
خدا بگم این یاسی رو لعنت نکنه که این مختاباد رو دوباره تو سر من انداخت ! آدم حس دعا خواستنش میگیره و یاد بچگیاش میفته که دنیا جای ساده‌ای بود ....