...
پیانو میزنم
انگشتام میلرزه
نت ها خراب میشن.

پیانو مزنم٬
چیزی یادم میاد
سرم رو بر می‌گردونم و اتاق خالی پشت سرم رو نگاه میکنم
پنجره بازه
باد سرد میاد.
بلند میشم٬ پنجره رو میبندم.
میشینم.
به پیانو نگاه میکنم.
نمیزنم٬ فراموش کردم.
همه چیز رو فراموش کردم.
چیزی یادم میاد
سرم رو بر میگردونم و اتاق خالی پشت سرم رو نگاه میکنم.
پنجره بسته‌ست.
باد خودش رو به پنجره میکوبه.
بر میگردم
نگاه میکنم
و و با خودم فکر میکنم به روزی که پیانو میزنم.