...
ویکند سنگینی بود.
خیلی سنگین.

پ.ن. من یه روزی عاشق اون کسی میشم که عاشق اون چشمایی بشه که آروم نمی‌گرفتن و بین گذشته و آینده هی تو حدقه‌هه میدوئیدن.