...
هر کسی باید فشنگ آخرش رو واسه خودش نگه داره.
وگر نه باخته.