...
دوست داشتن چیزیه که تا وقتی تحلیلش کنی٬ درکش نمی‌کنی٬ نمیبینیش٬ بهش نمیرسی٬ اصلاً از یه جنس نیستن اینا. تسلیم شدن می‌خواد. همین.