...
توی کتابا نوشتن فاصله‌ی عشق و نفرت یه باریکیه یه تار مو ئه
کتابایی که سال‌ها پیش نوشتنشون.
کتابایی که سال‌ها پیش خوندیمشون٬
کتاب‌های تکراری
کتاب‌های همیشگی٬
کتاب‌های کلیشه‌ای٬
که همیشه گنگ و نصفه‌ میمونن
که هیچ‌وقت کامل خونده نمیشن
که هیچ‌وقت تموم نمیشن
که همه با یکی بود و یکی نبود شروع میشن
که تو همه‌شونم کلاغه به خونه‌ش نمیرسه٬
آره٬ توی کتابا نوشتن٬
از همون قبلنا
از همون خیلی وقت پیش.


... که تو چته ؟