...
دلم تنگ شده.
خیلی.
صبحونه می‌خوام.و این تمام اعتراف من است ...