...
...
و آغوشت٬
اندک جائی برای زیستن ...
اندک جائی برای مردن ...