...
دیدن این فیلم٬ بهترین اتفاقی بود که میشد تو این شرایط برام اتفاق بیفته.الان دلم میخواد بگم چقد احساس نزدیکی با پرایر میکردم تو فیلم .. ولی نمیگم !