...


تنهایی٬
یه رنگه.
یه رنگ ملایم ولی ترسناک .. شاید مثل خاکستری.
تنهایی٬
یه حسه.
یه سرنوشته.
یه حقیقته.
یه تلخی تیزی که همیشه ازش فرار میکنی
که ازش میترسی٬ حتی اگه ته‌مزه‌ش رو دوست داشته باشی
تنهایی٬
ترسناکه٬
با همه‌ی دوست داشتنی بودنش.
و با همه‌ی تلخیش٬
ولی
تنهایی چیزی نیست که بشه با هر جیزی معامله‌ش کرد.
من نمیتونم.