...
استیو مرد.

من باورم نمیشه٬ هیچ‌کس باورش نمیشه. اینجا همه بهت زدن.
گفت میره به صدای باد گوش بده. من بهش گفتم التماس دعا. به فارسی گفتم و مطمئن بودم که منظورم رو نمیفهمه. استیو همیشه میگفت جادوگری دروغه. دیشب آفلاین گذاشته بود که من جادو شدم. من نمیفهمم. همه‌چیز غیر عادیه. همه چیز عجیبه. یه اتفاقایی داره میفته که من میترسم بهشون فکر کنم. استیو نباید میمرد. هر کی هم میمرد٬ استیو نباید میمرد. اون احمق با این کارش میخواست چیو اثبات کنه؟ به کی میخواست اثبات کنه؟ استیو نباید می‌مرد. آهای پائولو کوئیلوی حروم‌زاده٬ اینم یعنی یه نشونه‌ست؟

استیو مرد٬ شِت.