...
بعضی بغض کردنا خیلی سختن. به خصوص اگه بعد از یه اعتراف قدیمی و کهنه و ... شاید دیر باشن.