...
توهم زدم دوباره دیشب. روشن شده بود همه چی. از اینا که زمان شفاف میشه آدمو شکنجه میده.