...
... بعضی تغییرات یک دفعه تو زندگی ات واقع می شوند، از جنس تصمیم نیستند، نگاه که می کنی می بینی نقطه ای هست، روزی که دقیقا نمی دانی کی و کجا،‌ ولی قبل و بعدش، خودت، مسیر زندگی ات عوض شده اند