...


می نوش که ندانی ز کجا آمده ای
خوش باش ندانی به کجا خواهی رفت