...
...
این که من می‌کشم
درد بی تو بودن نیست.
تاوان با تو بودن است.