...
پ.ن. زندم. فقط چون دوباره نوشتم و پرید دیگه حوصله‌ی نوشتن ندارم. حالا شایدم نوشتم این همه رو.

پ.ن.ن. اقیانوس.