...
یکی نیست به من بگه آخه نونت نبود٬ آبت نبود دیگه دپارتمان آرت موو کردنت چی بود حالا ؟! سر پیری و معرکه گیری؟