...
من اشتباه کردم
و این یک اعتراف در میان مستی است .