...
سرم به این شهر جدید نمیسازه. سردرد ضربان دارا برگشتن. زندگی سخت شد یه هو. سر دردو دوست ندارم. ترجیح میدم به جاش تب داشته باشم که بتونم صعود کنم. من علفمو میخوام. به کی بگم؟