...
من٬
لمسَت میکنم.
تو٬
خوانده میشوی.
ما٬
زاده میشویم.