...
- آهای رهگذر ... کجا ؟!
: میرم پرستش
:‌ میرم پرستش ماه ...